Terms of service

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

Strudel & friends s.r.o., IČ: 10832475, se sídlem Vršovická 896/32, 101 00 Praha 10,

zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 349011/MSPH

(dále jen „prodávající“)

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na

základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a

fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového

obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové

adrese www.strudelandfriends.cz (dále jen „internetový obchod“).

Prodávajícího je možné kontaktovat: tel. č. +420 774 235 655, +420 605 473 063,

email: info@strudelandfriends.cz.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro nákup zboží kupujícím za účelem přímé

spotřeby nikoliv pro účely jeho podnikatelské činnosti a jsou součástí smlouvy, kterou s

kupujícím uzavře prodávající. Tyto obchodní podmínky plní i funkci plnění informačních

povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších předpisů.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních

podmínek. Zásada přednosti odchylných ustanovení se uplatní i při nabídce zboží v akci.

1.3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva jsou uzavřeny v českém jazyce.

1.4. Práva a povinnosti výslovně neupravená obchodními podmínkama se řídí obecně

závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

1.5. Tyto obchodní podmínky plní i funkci plnění informačních povinností dle zákona č.

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších předpisů.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změny nebo

doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetové adrese

www.strudelandfriends.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá

po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

2.1. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

2.2. Kupující provádí objednávku zboží tímto způsobem: vyplněním objednávkového

formuláře bez registrace nebo prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu

zákazníka vedeného provozovatelem e-shopu.

2.3. Pro uzavření smlouvy kupující nejdřív zvolí jím vybrané zboží, a to akcí „Přidat do

košíku“, spolu s uvedením množství tohoto zboží, přičemž automaticky nastavené

množství zboží nevyžadující žádnou akci ze strany kupujícího je jedna položka. Po

ukončení výběru zboží kupující provede akci „Zobrazit košík“.

2.4. V rámci rekapitulace objednávky kupující uvede a zkontroluje své dodací údaje.

Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko ,,Pokladna”, čímž

potvrzuje přijetí nabídky internetového obchodu. Podmínkou platnosti objednávky je

vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o

tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.5. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky

na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání uvedl. Kupní smlouva je uzavřena

okamžikem odeslání potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu

kupujícího.

2.6. V závislosti na charakteru objednávky, zvlášť v případě objednávek většího

množství zboží, je prodávající vždy oprávněn kupujícího ještě po doručení potvrzení o

přijetí objednávky požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či

telefonicky), či o dodatečné informace o objednávce. Nepotvrdí-li kupující objednávku

bez zbytečného odkladu, anebo neposkytne-li dodatečné informace, účinnost smlouvy

zaniká.

2.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající

splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná

nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě

uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou

adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

2.8. V případě, že došlo k technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží

v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat

kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o

chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu

pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a

kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou

adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

2.9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující je oprávněn zrušit

objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky

prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku odesláním zprávy o zrušení objednávky

na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3. KUPNÍ CENA A JEJÍ UHRAZENÍ

3.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností,

jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Cena je platná v

době objednání. Uváděny ceny jsou konečné, včetně aktuální sazby daně z přidané

hodnoty a případných dalších poplatků. Náklady za dopravu jsou uvedeny

samostatně. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také

náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a s jeho dodáním (dále jen

„poštovné“), a to ve výši dle jím zvoleného způsobu dodání.

3.2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu a poštovné spolu s odesláním objednávky, či

bezprostředně po něm, dle jím zvolené metody placení, nezvolil-li výslovně platbu při

dodání zboží. V každém případě vlastnické právo k zboží přechází na kupujícího až v

okamžiku uhrazení celkové ceny zboží.

3.3. Kupní cenu a poštovné může kupující dle své volby prodávajícímu uhradit:

- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Stripe

- bezhotovstním převodem na bankovní účet

3.4. V případě platby prostřednictvím platební brány bude kupující přesměrován na

platební bránu Stripe. Kupující vstupuje do smluvního vztahu s poskytovatelem

jednotlivých prostředků (systému) placení dle své volby. Kupující je povinen před

provedením platby seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími

užívání jednotlivých prostředků (systému) placení. Prodávající neodpovídá za škodu

způsobenou provozovatelem platebních prostředků (systému).

3.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího splněn okamžikem připsání

příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Zboží nebude kupujícímu odesláno, pokud nebudou kupní cena a poštovné připsány

na účet prodávajícího.

4.2. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.

4.3. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží, a to dle aktuální

nabídky způsobů dodání. Volbu způsobu dodání provede kupující. Výše poštovného se

odvíjí od způsobu dodání zvoleného kupujícím, a tato výše bude uváděna také v průběhu

provádění objednávky a v potvrzení objednávky.

4.4. V případě, že je způsob dopravy zvolen a smluven na základě zvláštního požadavku

kupujícího, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy

kupující.

4.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně

nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit

náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným

způsobem doručení.

4.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující anebo jím pověřená osoba povinen

zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně

oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o

neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako

spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu způsobem popsaným

níže, a to do 14 dní ode dne převzetí zboží kupujícím anebo jím určenou osobou, jinak

právo zaniká.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář

k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím.

5.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o

odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, a to nejpozději 14. den po převzetí

zboží. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu

prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí

kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

5.5. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo k

odstoupení od smlouvy, musí kupující zaslat zpět na adresu prodávajícího uvedenou v

těchto obchodních podmínkách. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující

odešle zboží zpět před uplynutím 14-ti dnů od jeho převzetí. Náklady spojené s

navrácením zboží nese kupující.

5.6. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto

zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi

zboží umožňujícím odstoupení od smlouvy dle tohoto článku.

5.7. Povinností prodávajícího je vrátit kupujícímu kupní cenu, kterou kupující

prodávajícímu za toto zboží uhradil, a to do 14-ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy,

včetně poštovného pro dodání zboží kupujícímu (jestliže kupující zvolil jiný, než

nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu

náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání

zboží.).

5.8. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil

kupující pro provedení počáteční transakce. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní

prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím

nevzniknou další náklady.

5.9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné

a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn

jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud bylo zboží dodáno v uzavřeném

obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zboží

musí být navráceno v původním stavu, originálním obalu, nesmí mít porušený obal,

štítky musí být stále připevněné ke zboží, zboží nesmí být použité či jakkoli poškozené.

Právo vrátit zboží v otevřeném či znehodnoceném obalu, pokud je zboží (obsah obalu)

dodáno vadné, za splnění podmínek občanského zákoníku kupujícímu samozřejmě

zůstává.

5. 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,

nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil

výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího

prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od

oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů

na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě

způsobem určeným kupujícím.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v

době převzetí

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s

ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se

zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, bylali

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo vady, která se vyskytne u zboží, postupem

popsaným níže v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.3. U zboží s vyznačenou záruční dobou na obalu se prodávající zavazuje, že zboží bude

po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé

vlastnosti.

6.4. V případě, že zboží nebude mít při převzetí, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

či po záruční dobu uvedenou na obalu vlastnosti uvedené výše, má kupující po

provedené reklamaci právo na:

- výměnu za nové zboží,

- přiměřenou slevu z kupní ceny,

- odstoupení od kupní smlouvy.

6.5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

- pokud má zboží podstatnou vadu,

- pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady,

- při větším počtu vad zboží.

6.6. Prodávající ovšem upozorňuje, že určení toho, jaká výše slevy je přiměřená, je

otázkou individuálního posouzení věci, může být zdlouhavé a dle právních předpisů

nezávisí od úvahy spotřebitele.

6.7. Kupující může vadné zboží reklamovat zasláním oznámení o reklamaci včetně

reklamovaného zboží na adresu sídla prodávajícího uvedenou výše. Písemné oznámení o

reklamaci vadného zboží musí obsahovat vždy identifikační údaje kupujícího a jeho

kontaktní údaje (adresu bydliště, e mailovou adresu a telefonní číslo), důvod reklamace

(popis konkrétních vad), informace k identifikaci objednávky (např. číslo objednávky) a

konkrétního zboží. Kupující rovněž musí uvést zvolené právo z dodání vadného zboží

společně s oznámením vady, anebo jej uvést bez zbytečného odkladu poté.

6.8.. Poté, co prodávající obdrží oznámení o reklamaci a reklamované zboží, potvrdí

kupujícímu uplatnění reklamace elektronickou zprávou, kterou zašle na e- mailovou

adresu kupujícího uvedenou v oznámení o reklamaci.

6.9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o řešení reklamace bez

zbytečného odkladu po obdržení oznámení o reklamaci a reklamovaného zboží,

nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zboží. Do této doby se však nezapočítává

doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení

reklamované vady.

6.10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se prodávající s kupujícím

dohodne na delší lhůtě. V této lhůtě je prodávající povinen informovat kupujícího o

výsledku reklamačního řízení.

6.11. Pokud je reklamace prodávajícím uznána, budou kupujícímu ze strany

prodávajícího uhrazeny účelně vynaložené náklady při uplatnění práv z odpovědnost za

vady. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty,

ve které bylo třeba vytknout vadu, nemusí být právo na náhradu účelně vynaložených

nákladů později uznáno.

6.12. Pokud není reklamace prodávajícím uznána, bude zboží zasláno zpět kupujícímu s

písemným odůvodněním zamítnutí reklamace.

6.13. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí

ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. DÁRKOVÉ POUKAZY A SLEVOVÉ KÓDY

7.1. Kupující je oprávněn při vytváření objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených

dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté prodávajícím v souladu s jejich pravidly.

7.2. Pokud není prodávajícím uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy není

možné uplatňovat opakovaně, ani je vzájemně kombinovat nebo používat na nákup

dalších poukazů.

7.3. Slevové kódy nelze uplatnit na zboží ve výprodeji, ledaže prodávající výslovně

stanoví jinak.

7.4. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je

oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku

spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který nelze vyřešit vzájemnou dohodou stran,

může kupující podat návrh na mimosoudní řešení (tj. ke smírnému ujednání mezi

stranami) takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských

sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

web: www.coi.cz

8.2. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání

sporu a dohodě stran.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Prodávající má právo obchodní podmínky upravovat bez předchozího upozornění.

Kupující bere na vědomí, že na jeho objednávku se vztahuje ta verze obchodních

podmínek, která je v době potvrzení příslušné objednávky zveřejněna na e- shopu.

9.2. Jakékoliv užití e-shopu nebo jeho vlastního obsahu, kopírování jeho obsahu nebo

ukládání obsahu, a to jak jeho částí či celku, pro jiné než osobní účely a nekomerční

použití, není bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího povoleno. Prodávající si

vyhrazuje právo okamžitě blokovat přístup k e-shopu, který porušuje zejména toto

ustanovení obchodních podmínek.

9.3. Prodávající má právo postoupit nebo dát do zástavy třetím stranám jakýkoli nárok/y

na platby vůči kupujícímu, které vznikly v souvislosti s dodáním zboží.

9.4. Na kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a další jakékoliv právní

vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se použijí právní předpisy platné v České

republice.

9.5. Je-li anebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným

nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož

smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností

některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

9.6. Kupující se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz),

orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

9.7. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2021.

PŘÍLOHA – FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DLE ČL. 5

OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Oznámení o odstoupení od smlouvy:

Adresát (Prodávající) – Strudel & friends s.r.o., Vršovická 896/32, 101 00 Praha 10 IČO:

10832475

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(UVEĎTE NÁZEV ČI POPIS ZBOŽÍ A ČÍSLO OBJEDNÁVKY)

Datum obdržení zboží –

Jméno a příjmení kupujícího –

Adresa kupujícího –

Datum tohoto oznámení –