Refund policy

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
5.2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu způsobem popsaným
níže, a to do 14 dní ode dne převzetí zboží kupujícím anebo jím určenou osobou, jinak
právo zaniká.
5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář
k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím.
5.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o
odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, a to nejpozději 14. den po převzetí
zboží. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu
prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí
kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
5.5. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo k
odstoupení od smlouvy, musí kupující zaslat zpět na adresu prodávajícího uvedenou v
těchto obchodních podmínkách. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující
odešle zboží zpět před uplynutím 14-ti dnů od jeho převzetí. Náklady spojené s
navrácením zboží nese kupující.
5.6. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto
zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi
zboží umožňujícím odstoupení od smlouvy dle tohoto článku.
5.7. Povinností prodávajícího je vrátit kupujícímu kupní cenu, kterou kupující
prodávajícímu za toto zboží uhradil, a to do 14-ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy,
včetně poštovného pro dodání zboží kupujícímu (jestliže kupující zvolil jiný, než
nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu
náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání
zboží.).
5.8. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil
kupující pro provedení počáteční transakce. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní
prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím
nevzniknou další náklady.
5.9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné
a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud bylo zboží dodáno v uzavřeném
obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zboží
musí být navráceno v původním stavu, originálním obalu, nesmí mít porušený obal,
štítky musí být stále připevněné ke zboží, zboží nesmí být použité či jakkoli poškozené.
Právo vrátit zboží v otevřeném či znehodnoceném obalu, pokud je zboží (obsah obalu)
dodáno vadné, za splnění podmínek občanského zákoníku kupujícímu samozřejmě
zůstává.
5. 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,
nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil
výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího
prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od
oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů
na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě
způsobem určeným kupujícím.
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v
době převzetí
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, bylali
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo vady, která se vyskytne u zboží, postupem
popsaným níže v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
6.3. U zboží s vyznačenou záruční dobou na obalu se prodávající zavazuje, že zboží bude
po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé
vlastnosti.
6.4. V případě, že zboží nebude mít při převzetí, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí
či po záruční dobu uvedenou na obalu vlastnosti uvedené výše, má kupující po
provedené reklamaci právo na:
- výměnu za nové zboží,
- přiměřenou slevu z kupní ceny,
- odstoupení od kupní smlouvy.
6.5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
- pokud má zboží podstatnou vadu,
- pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady,
- při větším počtu vad zboží.
6.6. Prodávající ovšem upozorňuje, že určení toho, jaká výše slevy je přiměřená, je
otázkou individuálního posouzení věci, může být zdlouhavé a dle právních předpisů
nezávisí od úvahy spotřebitele.
6.7. Kupující může vadné zboží reklamovat zasláním oznámení o reklamaci včetně
reklamovaného zboží na adresu sídla prodávajícího uvedenou výše. Písemné oznámení o
reklamaci vadného zboží musí obsahovat vždy identifikační údaje kupujícího a jeho
kontaktní údaje (adresu bydliště, e mailovou adresu a telefonní číslo), důvod reklamace
(popis konkrétních vad), informace k identifikaci objednávky (např. číslo objednávky) a
konkrétního zboží. Kupující rovněž musí uvést zvolené právo z dodání vadného zboží
společně s oznámením vady, anebo jej uvést bez zbytečného odkladu poté.
6.8.. Poté, co prodávající obdrží oznámení o reklamaci a reklamované zboží, potvrdí
kupujícímu uplatnění reklamace elektronickou zprávou, kterou zašle na e- mailovou
adresu kupujícího uvedenou v oznámení o reklamaci.
6.9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o řešení reklamace bez
zbytečného odkladu po obdržení oznámení o reklamaci a reklamovaného zboží,
nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zboží. Do této doby se však nezapočítává
doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení
reklamované vady.
6.10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se prodávající s kupujícím
dohodne na delší lhůtě. V této lhůtě je prodávající povinen informovat kupujícího o
výsledku reklamačního řízení.
6.11. Pokud je reklamace prodávajícím uznána, budou kupujícímu ze strany
prodávajícího uhrazeny účelně vynaložené náklady při uplatnění práv z odpovědnost za
vady. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty,
ve které bylo třeba vytknout vadu, nemusí být právo na náhradu účelně vynaložených
nákladů později uznáno.
6.12. Pokud není reklamace prodávajícím uznána, bude zboží zasláno zpět kupujícímu s
písemným odůvodněním zamítnutí reklamace.
6.13. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.